Organisatie

Organisatie

Sancta Maria telt ongeveer 150 medewerkers. De schoolleiding stuurt de organisatie aan en zorgt voor de ontwikkeling, uitvoering en verantwoording van het beleid.

Schoolleiding

De schoolleiding richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en legt hierover verantwoording af.

Mevrouw C.B. Quadekker, Rector-bestuurder:
- Algemeen beleid en coördinatie
- Externe- en bestuurlijke contacten
- Personeelsbeleid
- Public relations, werving en communicatie

Mevrouw M.H. Krijnen, Conrector Onderwijs:
- Onderwijskundig beleid
- Onderwijsorganisatie
- Leerlingbegeleiding en -zorg

De heer C. Jacobs, Conrector Onderwijs Organisatie:
- Financiën
- Kwaliteitszorg, schoolorganisatie
- Beheer, gebouw en huisvesting

Afdelingsleiders

De schoolleiding werkt samen met 5 afdelingsleiders. Gezamenlijk vormen zij het managementteam van de school.
Elke afdelingsleider werkt voor de ontwikkeling en vernieuwing van hun afdeling samen met een groep docenten. Ook zijn zij aanspreekpunt voor mentoren die zich bezighouden met de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Hiervoor stemmen afdelingsleiders en mentoren af met de vakleerkrachten, de decaan en ondersteuningsteam.

de heer R. Dekker, afdelingsleiders leerjaar 1
de heer N. Vis, afdelingsleider havo 2 en 3
mevrouw M.H.J.J. Meinema, afdelingsleider havo 4 en 5
de heer D.A. Schenk, afdelingsleider vwo 2, 3 en 4
de heer J. Groen, afdelingsleider vwo 5 en 6

Bestuur

Per 1 augustus 2011 is de code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ van kracht. Dit betekent dat binnen het bestuur de toezichthoudende en bestuurlijke taken zijn gescheiden.

De toezichthoudende taken worden uitgevoerd door:
Voorzitter: mevrouw H. Hoekstra
Vice-voorzitter: de heer R.B. Doornbosch
Secretaris: mevrouw S. Erkelens
Lid: de heer W.J. Lubben
Lid: de heer J.A.M. Zwienenberg
De rector-bestuurder mevrouw C. Quadekker voert de bestuurlijke taken uit.

Onderwijsondersteunend personeel

Daarnaast ondersteunen de onderwijsassistenten en medewerkers van de administratie, huishouding, mediatheek en ICT/roosterafdeling de schoolorganisatie.

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator vangt leerlingen op die te laat komen, spijbelen of uit de lessen zijn verwijderd en rapporteert hierover aan de afdelingsleiders. Zo nodig onderhoudt de verzuimcoördinator contacten met ouders en de afdeling leerplicht.

Verzuimcoördinator: mevrouw A.E.M. Zwarter

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 medewerkers, 3 leerlingen (plus 3 schaduwleden) en 3 ouders. De raad adviseert bestuur en management bij beleidsontwikkelingen en heeft het recht van instemming op sommige beleidsterreinen.

Oudervereniging

Alle ouders met kinderen op onze school zijn lid van de oudervereniging. De oudervereniging kiest een bestuur dat thema’s behandelt als een gezonde en veilige school, instroom en doorstroom van leerlingen en lesuitval. Bestuursleden van de oudervereniging zijn daarnaast als toehoorder aanwezig bij de bijeenkomsten van de klankbordouders per jaarlaag. Zo onderhouden zij direct contact met alle ouders. Het bestuur van de oudervereniging vormt ook de achterban van de ouders die in de medezeggenschapsraad zitten.
De schoolleiding heeft regelmatig overleg met de oudervereniging, om signalen van ouders te kunnen vertalen in nieuw beleid.
Jaarlijks organiseert het bestuur een bijeenkomst over een thema dat leeft bij de ouders. In het schooljaar 2016-2017 vindt deze bijeenkomst in het voorjaar plaats. Meer informatie over de themabijeenkomst, en het thema dat wordt behandeld, ontvangen ouders per nieuwsbrief en via de website: www.ouderverenigingsanctamaria.nl.

Leerlingenraad

De leerlingenraad op het Sancta geeft de leerlingen de kans om hun stem te laten horen. De leerlingenraad denkt mee over allerlei zaken op de school die de leerlingen aangaan zoals:

* Facilitair

* LMR

* PR

* Schoolkrant

* Unesco

* En nog veel meer.

Overal waar de leerlingen iets mee te maken hebben praten wij over mee. Elke jaarlaag wordt vertegenwoordigd; elke vertegenwoordiger komt op voor de belangen van zijn of haar achterban.

Leerlingen kunnen bij ons terecht met hun ideeën of opmerkingen waar wij vervolgens mee aan de slag gaan tijdens onze maandelijkse vergaderingen. Zo willen wij bereiken dat iedereen zich thuis voelt en dat er daadwerkelijk naar de inbreng van de leerlingen wordt geluisterd.

Vertrouwenspersoon leerlingen en hun ouders

Onze school heeft een interne vertrouwenspersoon. Bij haar kunnen leerlingen terecht met vragen over bedreiging, ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten, die ze niet met hun mentor kunnen of willen bespreken. Ook ouders kunnen met hun vragen of klachten over deze onderwerpen contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon: Mevrouw S. Jafari: vertrouwenspersoon@sanctamaria.nl

Vertrouwenspersoon medewerkers

Medewerkers die met discriminatie of seksuele intimidatie te maken krijgen, kunnen zich ook tot een vertrouwenspersoon wenden.

Vertrouwenspersoon medewerkers: Mevrouw H. de Jong: info@heleendejongadvies.nl