Informatie voor ouders

Communicatie per leerjaar

Gedurende het jaar wordt u per mail geinformeerd over verschillende belangrijk zaken in het leerjaar van uw kind(eren). U vindt deze correspondentie, maar ook PTO’s en PTA’s, geplande activiteiten, excursies en studiereizen terug per leerjaar. 

Een mooie tijd!

Wij gunnen elke leerling een mooie tijd op Sancta en hechten veel waarde aan een veilige sfeer. Als je jezelf kunt en mag zijn, gaat het leren beter en komen je talenten tot bloei. Om de veilige sfeer te waarborgen hebben we afspraken gemaakt met leerlingen, ouders en medewerkers. Deze lees je terug is het schoolconvenant.

Op deze pagina vindt u informatie voor ouders over communicatie, financiën, de ouderraad en tips.

Een ouder

"Sancta heeft bevlogen leraren, die de kinderen enthousiast maken. Een hoge kwaliteit van lesgeven."

Ouderraad

De ouderraad (OR) van Sancta Maria staat voor de betrokkenheid van de ouders/verzorgers van de leerlingen bij de school. Het doel van de OR is om de communicatie tussen ouders en de school zo optimaal mogelijk te maken en de betrokkenheid van ouders, in het belang van de leerling, te vergroten.

De OR zet zich hiervoor actief in, als een verbindende schakel tussen ouders en school. De OR draagt ook direct bij aan een goede ontwikkeling van leerlingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke bewustwording en kennis.

Lees hier meer over de visie en missie van de OR

De voorzitter van OR is mw. Britta Burger.

Zo werkt de OR

Een bijdrage leveren doet de OR door het organiseren van schoolbrede activiteiten (in samenwerking met bijvoorbeeld de teamleiders), door de afvaardiging van leden van de OR naar de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) en door regelmatig overleg te hebben met de rector. De leden van de OR kunnen ook een actieve, organiserende rol hebben bij projecten voor de specifieke jaarlagen van de leerlingen. Voorbeeldprojecten zijn het motivatieproject H4, het Oudercafé en thema-avonden.

Ouders die interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de oudervereniging of vragen hebben, kunnen contact opnemen via e-mail ouderraad@sanctamaria.nl. De mailbox van de OR wordt regelmatig (maar niet dagelijks) gelezen.

OR Projecten

Thema-avonden waarbij interne en externe experts worden uitgenodigd om te komen spreken over relevante thema’s zoals de schoolbrede bijlessen na de coronaperiode (het Nationaal Programma Onderwijs) of de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en hoe je daar als ouder het beste mee om kunt gaan.

Sancta Oudercafé: een informele, gezellige avond voor ouders met kinderen in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) met bijvoorbeeld een voorstelling van een theatergroep over het gedrag van pubers naast workshops over relevante thema’s.

Motivatieproject voor HAVO-4: waarbij ouders samen met leerlingen, sollicitatiecommissies vormen en leerlingen met brief en cv solliciteren naar een plek bij een vervolgopleiding van hun keuze.

  Ziek melden en verlof

  Let op; alleen ouder(s)/verzorger(s) mogen hun kind ziekmelden! 

  Bij alle gevallen van afwezigheid, verzoeken wij u telefonisch door te geven aan de
  leerlingenadministratie via nummer 023-5316040.

  • Ziekmelden op de dag zelf dient plaats te vinden voorafgaand aan het eerste lesuur. Is
   uw kind meerdere dagen ziek, dan verzoeken wij u dit elke dag telefonisch door te
   geven.
  • Bij bezoek aan dokter, orthodontist, tandarts of soortgelijk verzuim, waarbij er sprake is
   van enkele uren afwezigheid, neemt u ook contact op met het bovenstaande nummer.
  • Als er andere omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld: pech met de fiets, waardoor uw
   kind te laat komt, neemt u ook contact op met het bovenstaande nummer.
  • In alle andere gevallen waardoor uw kind te laat op school arriveert, meldt uw kind zich
   bij de docent in de les. De docent maakt hier een melding van in Magister.
  • Tot slot is het belangrijk om ook bij bijzondere (familie)omstandigheden telefonisch en
   zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de leerlingenadministratie. Zodat de
   mentor ingelicht kan worden en waar mogelijk actie kan ondernemen.

  Aanvraagformulier bijzonder verlof


  Aanvraagformulier verlof voor rijexamen


  Financiën

  Vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten

  Voor diverse activiteiten, zoals projectdagen, excusies, sportdagen en reizen vragen wij een vrijwillige bijdrage, omdat deze activiteiten niet bekostigd worden door de overheid en we de activiteiten wel willen aanbieden in het belang van de ontwikkeling van de leerling.

  Daarnaast vraagt Sancta ouders een vrijwillige bijdrage voor niet of nauwelijks gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten, zoals buitenlesactiviteiten, oudervereniging en leerlingenraad. De vrijwillige ouderbijdrage voldoet aan de regels van Ministerie van Onderwijs zoals deze zijn opgesteld op 1 september 2023.

   Het schoolbestuur stelt de hoogte van de bijdrage jaarlijks vast in overleg met de MR. 

   Bekijk hier de vrijwillige: 

   Ouderbijdrage onderbouw 
   Ouderbijdrage bovenbouw

   WIS Collect

   Sancta maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de schoolkosten aan ouders. Als er een factuur klaarstaat versturen wij een e-mail met een link.

   Deze link leidt naar het ouderportaal, met daarin de factuur. Deze kan, eventueel in termijnen, betaald worden via:

   • iDEAL (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen).
   • Overboeking (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen).
   • Incasso (ouderbijdrage).

   Voor vragen over de betaling van de factuur kan contact worden opgenomen met onze school via schoolkosten@sanctamaria.nl.

   Hulp bij schoolkosten

   In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen. De gemeente Haarlem heeft daarom twee regelingen om deze ouders financieel te ondersteunen.

   Tegemoetkoming schoolkosten

   • Voor kinderen op het basisonderwijs: € 100
   • Voor kinderen op het middelbaar onderwijs: € 200
   • Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra

   Ouders met een HaarlemPas hebben automatisch een aanvraagformulier ontvangen. Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen ook een HaarlemPas aanvragen. De voorwaarden staan op www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/